INFORMATIE OMTRENT CORONA

(De informatie, verstrekt op deze website, is veelal overgenomen van websites v.d. overheid, RIVM, GGD, Belastingdienst en andere betrokken instanties. We hebben getracht de informatie belangrijk voor gastouderopvang zoveel mogelijk te filteren en te bundelen om zo op één plek deze informatie te kunnen verstrekken. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend!)


 
ALGEMEEN
* Update 13-05-2021 - Compensatievoorstel van de 2de sluitingsperiode?
Er komen diverse vragen bij ons over de compensatieregeling van de 2de sluitingsperiode en dat is heel begrijpelijk. Tot voor kort was het ook voor ons nog niet 100% duidelijk aangezien de overheid sprak over kinderopvang en gastouderopvang in één zin en bij wet beide de kinderopvang bedoeld word. De berekeningen hebben we in de 1ste Corona golf voor alle ouders die er recht op hadden uitgevoerd en uitgewerkt in een voorstel. Echter is gebleken dat ongeveer 70% van de ouders er uiteindelijk toch géén gebruik van wilde maken. Daarom hebben we in overleg met onze oudercommissie op 10-05-2021 besloten om de rol om te draaien. Alle ouders die er recht op hebben zullen binnenkort van ons een mail ontvangen dat zijn een beroep kunnen doen op een voorstel. Als we niets meer vernemen gaan we er vanuit dat ouders géén interesse hebben in de compensatieregeling. Dat scheelt enorm veel werk en kosten, waarmee we uiteindelijk proberen te voorkomen dat we straks onnodig gemaakte kosten moeten gaan doorbelasten in onze tarieven en daar profiteert uiteindelijk iedereen dan weer van. Dus krijg je een mail dat je recht hebt op compensatie dan dien je zelf aan te geven dat je een voorstel wilt ontvangen.
* Update 06-01-2021 - Wanneer moet ik mijn kind laten testen?
Het OMT adviseert om kinderen onder de 12 jaar ook te testen bij klachten. Het OMT geeft dit advies na de vondst van de Britse variant van het Coronavirus. Het kabinet neemt dit advies over.

U maakt als ouder of verzorger een afspraak via 0800-1202. Tot de uitslag bekend is, blijven de kinderen thuis!

Is het kind erg ziek? Neem dan altijd contact op met de huisarts!

U kunt zich laten testen bij de GGD als u klachten heeft die bij het coronavirus kunnen passen. Als u ook andere aandoeningen of zware coronaklachten heeft, belt u de huisarts. Vanaf 1 december is testen zonder klachten ook mogelijk als u nauw contact had met iemand met corona.

Heeft u op dit moment hoge koorts, last van benauwdheid of voelt u zich steeds zieker worden? Bel dan met uw huisarts, behandelend arts of de huisartsenpost. Ook mensen uit risicogroepen melden zich direct bij een (huis)arts of de huisartsenpost. Risicogroepen zijn bijvoorbeeld mensen boven de 70 jaar, hartpatiënten, longpatiënten en mensen met diabetes.

Bel in een levensbedreigende situatie altijd 112.

Bron: Rijksoverheid.nl


* Update 06-01-2021 - Wanneer mag mijn kind eigenlijk wél naar de opvang?

Kinderen van 0 t/m 4 jaar en basisschoolleerlingen
 • Mogen naar school en opvang bij verkoudheidsklachten, als ze af en toe hoesten, of met astma of hooikoorts. Maar verder blijven ze thuis.
 • Hoeven niet altijd getest te worden.
 • Blijven wel thuis bij koorts, benauwdheid, of veel hoesten.
 • Is uw kind erg ziek? Bel uw huisarts.


Let op: er gelden andere regels als:

 • Een huisgenoot naast milde corona klachten ook koorts heeft of last van benauwdheid. Dan blijft iedereen thuis. Behalve als degene met klachten een klein kind is (t/m groep 2 van de basisschool). In dat geval hoeft alleen het kind zelf thuis te blijven
 • Een contact corona heeft en het kind ook milde klachten heeft. Dan blijven kinderen ook thuis.


Bron: Rijksoverheid.nl


* Update 14-12-2020 - Lockdown en de nieuwe maatregelen m.b.t. gastouderopvang


Ingangsdatum: 16-12-2020

De gastouderopvang blijft open. Wel doet het kabinet de dringende oproep aan ouders om geen gebruik te maken van de gastouderopvang als dit niet absoluut noodzakelijk is.

Deze maatregel is erop gericht het aantal contactmomenten en reisbewegingen van ouders te beperken en daarmee de verspreiding van het virus terug te dringen. Het uitgangspunt is dat iedereen zoveel mogelijk thuis blijft en thuis werkt en de opvang van de kinderen zelf thuis regelt.

Het kabinet vraagt ouders die hun kind(eren) vanwege de afgekondigde maatregelen tijdelijk niet naar de kinderopvang kunnen brengen de factuur door te betalen. Ouders houden op deze manier recht op de kinderopvangtoeslag en behouden hun plek op de kinderopvang wanneer deze weer opengaat. Ouders krijgen voor deze periode een tegemoetkoming die de eigen bijdrage voor de kosten voor kinderopvang die zij zelf betalen (tot de maximum uurprijs) benadert. Het kabinet maakt hiervoor een regeling.


Er is een nieuwe poster van de Rijksoverheid voor de kinderopvang waarop de Corona-maatregelen staan (versie 10 november). De poster kan op de kinderopvanglocatie worden opgehangen zodat voor iedereen de regels duidelijk zichtbaar zijn.

Download hier de poster!


* Update 30-11-2020 - Nieuwe beslisboom online


Nieuwe adviezen voor het testen van kinderen, soepelere regels voor huisgenoten van jonge kinderen met koorts of benauwdheid én feedback van gebruikers zijn verwerkt in de nieuwste versie van de beslisboom (30 november). Hieronder alle wijzigingen op een rij. Met de beslisboom kan worden bepaald of een kind naar de kinderopvang/school mag.

Klik hier om de nieuwe beslisboom te downloaden

Wijzigingen in de beslisboom
 • De inleiding is vervangen door een kort overzicht van aandachtspunten die van belang zijn voordat er met de beslisboom wordt gestart.
 • Aan de startvraag is 'in de afgelopen 10 dagen' toegevoegd.
 • Bij resultaat 'Kind blijft thuis' is toevoegd' en laat zich (eventueel) testen'. Zie ook de toelichting hieronder.
 • Bij klachten van een huisgenoot wordt er onderscheid gemaakt tussen twee leeftijsdcategorieën:
  • Huisgenoten van 0 jaar t/m groep 2: als het broertje of zusje klachten heeft die passen bij corona én koorts of benauwdheid heeft, hoeft het kind waarvoor de beslisboom wordt doorlopen niet thuis te blijven. Tenzij het broertje of zusje de afgelopen 14 dagen contact heeft gehad met iemand buiten het huishouden die corona heeft, zie de beslisboom.
  • Huisgenoten uit groep 3 of ouder: regels zijn onveranderd.
 • De thuisblijfperiode na een contact met iemand met corona is conform het RIVM advies 14 dagen.
 • De vraag of het kind terugkomt uit een rood of oranje gebied is komen te vervallen.
 • De term 'neusverkoudheid' is vervangen door 'verkoudheidsklachten'. Daarmee volgen we de formulering van het RIVM.
 • Kader 'Hoe lang moet een kind thuis blijven' is uitgebreid zodat de regels duidelijker zijn.
 • Kader 'Wanneer een kind laten testen' is aangepast conform het laatste advies van het RIVM (zie uitleg hieronder).


Gewijzigd testadvies

Enige tijd is er een tekort aan testcapaciteit geweest waardoor er prioriteiten werden gesteld. De testcapaciteit is nu weer voldoende. Daarom zijn de adviezen voor het testen van kinderen tot en met 12 jaar op Covid-19 (corona) aangepast:

0 jaar t/m groep 2


Kinderen met verkoudheidsklachten en/of koorts/benauwdheid hoeven in principe niet getest te worden. Testen mag wel, maar is geen dringend advies. Testen wordt wel dringend geadviseerd als het kind onderdeel uit maakt van een bron- en contactonderzoek, een uitbraakonderzoek of als het kind ernstig ziek is.


Groep 3 t/m groep 8


Kinderen met alleen verkoudheidsklachten mogen getest worden, maar dat is geen dringend advies. Testen wordt wel dringend geadviseerd als het kind onderdeel uit maakt van bron- en contactonderzoek, een uitbraakonderzoek of als het kind ook koorts en/of benauwdheid heeft of ernstig ziek is. 
 Ongeacht dit testadvies mogen kinderen met klachten op verzoek van bijvoorbeeld de ouders of zorgverlener altijd getest worden.

Bovenstaande informatie is opgenomen in de beslisboom in het kader ‘wanneer een kind laten testen?’.Als het kind onderdeel uitmaakt van een bron- en contactonderzoek of uitbraakonderzoek is het testadvies dringender dan in de andere situaties waarin het kind thuis moet blijven. Testen kan nooit worden verplicht.* Update 19-09-2020 - Aanpassing landelijk protocol kinderopvang

Er is een versoepeling doorgevoerd in de regels voor gastouders. Wanneer een huisgenoot van de gastouder verkoudheidsklachten heeft maar niet in contact komt met ouders of kinderen die worden opgevangen door de gasthouder, mag de gastouderopvang blijven bieden.

Rijksoverheid meldt het volgende:
Naar aanleiding van de landelijke richtlijnen per 2 september is het protocol kinderopvang aangepast. Een aantal regels zijn gewijzigd, met name rondom het quarantainebeleid voor kinderen. Bekijk hieronder de wijzigingen op een rij.

 • Het quarantainebeleid voor kinderen die terugkomen uit een land met een oranje/rood reisadvies is aangepast. De nieuwe richtlijn is dat alle kinderen tot en met 12 jaar wel naar kinderopvang en school mogen.
 • Er zijn wat tekstuele wijzigingen doorgevoerd, zoals:
  • De formuleringen over de regels ten aanzien van het thuis blijven wanneer een huisgenoot klachten heeft zijn aangescherpt, waaronder de verduidelijking dat een kind of personeelslid pas thuis hoeft te blijven als de huisgenoot “koorts (38°C of hoger) en/of benauwdheidsklachten” heeft. Als de huisgenoot alleen verkouden, geldt dit niet.
 • Ter volledigheid wordt in het protocol genoemd dat ouders, die vanwege klachten die passen bij het coronavirus en het wachten op de testuitslag thuis moeten blijven, hun kinderen niet zelf mogen brengen of halen.


Klik hier om het volledige protocol te downloaden

Doe de gezondheidscheck!

* Update 13-08-2020 - Bent u in een risicoland (code oranje/rood) op vakantie geweest?

Het wordt vanwege de gezondheidsrisico’s afgeraden om op vakantie te gaan naar ‘oranje landen’, voor ‘rode landen’ geldt een negatief reisadvies. Er wordt van ouders verwacht dat zij hun verantwoordelijkheid nemen als zij reizen naar deze gebieden. Ouders en kinderen die terugkomen uit een land met een oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus, worden daarom dringend geadviseerd om 14 dagen in quarantaine te blijven. Dit geldt ook als de risicokleur tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood.

Kinderen van 4 tot en met 12 jaar mogen wel naar school en kinderopvang (waaronder buitenschoolse opvang en gastouderopvang), tenzij zij corona-gerelateerde klachten hebben of een huisgenoot met koorts en/of benauwdheid. Ouders mogen hun kinderen tijdens hun eigen 14 dagen thuisquarantaine echter niet zelf halen of brengen. Bij deze uitzondering op de thuisquarantaine is uitgegaan van de beperkte rol van kinderen in de verspreiding van COVID-19 én het minder intensieve contact dat zij op deze leeftijd hebben met leerkrachten, pedagogisch medewerkers en gastouders.

Voor kinderen tot 4 jaar geldt dat zij tijdens hun quarantaineperiode niet naar de kinderdagopvang of gastouderopvang mogen. Dit is een voorzorgsmaatregel, vanwege het frequente en intensieve contact (verzorging, voeding, knuffelen) dat kinderen in deze leeftijdscategorie hebben met de pedagogisch medewerkers en gastouders.

Hiermee wordt voor kinderen die terugkomen uit een land met een oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus, hetzelfde (quarantaine)beleid gehanteerd als voor kinderen die in nauw contact zijn geweest met iemand (buiten hun gezin) die positief is getest op COVID-19. Zie ook het RIVM Protocol bron- en contactonderzoek Covid-19 ‘categorie 2: overige nauwe contacten’.

Ouders kunnen het reisadvies controleren op Nederlandwereldwijd.nl.

* Update 05-05-2020 - Krijgen kinderen van ouders met cruciale beroepen voorrang bij (extra) uren op KDV en bij de gastouder?

Nee, de kinderopvang is een private sector. Zodra zij vanaf 11 mei weer (deels) open is zal zij haar contracten moeten naleven. De gemeente dient samen met het veld noodopvang te coördineren waardoor er naast de reguliere verplichtingen van de kinderopvang, plaats is voor kinderen van ouders in cruciale beroepen.

* Update 05-05-2020 - Kunnen ouders in cruciale beroepen bij een KDV of gastouder extra dagdelen afnemen?

Indien de ouders meer moeten werken kunnen zij ook nu nog op de noodopvang rekenen. In het geval de gastouder geen opvang kan bieden, kunnen ouders een beroep doen op de noodopvang die door de gemeente wordt gecoördineerd!

* Update 05-05-2020 - Wanneer kan een gastouder in geval van klachten geen (nood) opvang bieden?

Werken in de kinderopvang (als bijvoorbeeld beroepskracht of gastouder) valt onder één van de cruciale beroepen. Op basis van de richtlijnen van het RIVM kan hiervoor het volgende aangehouden worden:

 • Gastouders met luchtwegklachten en/of koorts boven 38 graden Celsius blijven thuis en worden getest op COVID-19. Als zij 24 uur klachtenvrij zijn of negatief zijn getest kunnen zij weer aan het werk.
 • Bij gastouderopvang in eigen huis geldt: wanneer een huisgenoot van de gastouder verkoudheidsklachten en/of koorts boven 38 graden Celsius heeft, kan er geen (nood)opvang worden geboden.
 • Bij gastouderopvang aan huis geldt: wanneer een huisgenoot of één van de leden van het gastgezin verkoudheidsklachten en/of koorts heeft kan er geen (nood)opvang door de gastouder worden geboden.

In geval dat de (nood)opvang stopt, kan het gastouderbureau helpen met het zoeken naar alternatieve opvang voor betrokken ouders bij een vervangende gastouder. In geval van noodopvang kan er contact opgenomen worden met de gemeente voor een oplossing.

* Update 05-05-2020 - Als reguliere – en noodopvang gecombineerd moeten worden, is er al snel sprake van overbezetting. Worden de regels tijdelijk verruimd?

De eisen uit de wet Kinderopvang blijven gelden. De maximale groepsgrootte wordt niet verruimd.

* Update 05-05-2020 - Als er meer vraag dan plek voor noodopvang, hoe kan de gastouder dan kiezen wie ze wel en niet een plek biedt?
 • De groep reguliere kinderen wordt als eerste een opvangplek geboden.
 • Wanneer er op deze momenten ook noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen kan worden geboden, dan gaan kinderen van ouders die beiden een cruciaal beroep hebben voor op kinderen van ouders waarvan er één een cruciaal beroep heeft.
  Noodopvang kan worden geboden, mits de voorgeschreven groepsgrootte en -samenstelling aan de eisen blijft voldoen.
 • Als er geen noodopvang aangeboden kan worden door een gastouder, kan met het gastouderbureau worden bekeken of er alternatieven zijn. Als dat niet het geval is, dan kan er contact opgenomen worden met de gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor de organisatie van de noodopvang en zal zich dan - in overleg met de ouder en andere opvanglocaties/gastouders – inspannen om een geschikte plek te vinden voor het betreffende kind/de betreffende kinderen.
* Update 05-05-2020 - Als ouders meer opvanguren willen afnemen dan regulier afgesproken is, kan dit en zoja kunnen de extra uren in rekening worden gebracht?

Als ouders meer uren willen afnemen en de gastouder kan dat aanbieden, binnen de maximale kindratio en de samenstelling van de bezetting, mag dit. Als het gaat om een tijdelijke situatie, kunnen de afspraken m.b.t. de hoeveelheid uren, betaling en duur van de periode schriftelijk vastgelegd worden. Dan kunnen/hoeven de ouders geen aanpassingen te doen in hun aanvraag voor kinderopvangtoeslag.

Ook kan gekozen worden voor contractuitbreiding volgens de gebruikelijke weg. Dit betekent dat de ouders hun kinderopvangtoeslag aanvraag kunnen aanpassen.

* Update 05-05-2020 - Mogen gastouders alleen opvang aanbieden op de dagen dat kinderen (4-12) naar school gaan?

M.i.v. 11 mei 2020 gaat de gastouderopvang weer regulier open. Dat betekent dat de gastouder alle dagen opvang aan kan bieden, afhankelijk van beschikbaarheid, bezetting, samenstelling van de groep en contracturen van de ouders.

* Update 05-05-2020 - Valt gastouderopvang ook onder de noemer BSO in de communicatie door SZW over de maatregelen na 11 mei?

Nee, met BSO bedoelt SZW in de communicatie de kinderopvangsoort met het maximum uurtarief van € 7,02 door kinderdagverblijven. Daar wordt dus de BSO van kinderdagopvanginstellingen bedoelt die na 11 mei voor 50% open is.

De gastouderopvang is weer 100% open en hier gelden geen beperkingen welke dag en hoeveel er opgevangen mag worden. Opvangdagen zullen wellicht aangepast kunnen worden i.v.m. de gewijzigde schooldagen van kinderen. Sommige ouders zullen geen opvang nodig hebben, omdat ze zelf thuis zijn, anderen hebben extra opvang nodig i.v.m. hun cruciale beroep.

Het zal even puzzelen worden met de planning. Vooral omdat basisscholen misschien pas kort voor 11 mei hun rooster zullen bieden. Zorg ervoor dat ouders begrip hebben voor de voorrang voor kinderen met ouders in een cruciaal beroep ook wanneer dat valt op de vaste dag van een ander kind.

De regeling en compensatie voor noodopvang (extra uren worden gecoördineerd door de gemeenten) en dat blijft na 11 mei.

Er wordt aan gastouders gevraagd om op de dagen opvang te bieden dat een schoolkind thuis les krijgt. De gastouder is niet verplicht om dat te bieden. Dat is een keuze en daarover zullen afspraken gemaakt moeten worden tussen gastouder en ouder(s).


* Update 05-05-2020 - Tot hoe lang geldt de regel algemene maatregel van bestuur (amvb) tijdelijke tegemoetkomingsregeling kinderopvangtoeslag (KO)?

De amvb regelt dat ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen over de periode van 16 maart 2020 tot en met 19 mei 2020 een tegemoetkoming ontvangen in de kosten die zij hebben gemaakt voor de kinderopvang. Deze termijn kan zo nodig bij ministeriële regeling worden verlengd.

Het betreft een ambtshalve en eenmalige tegemoetkoming. Ouders hoeven niet zelf een aanvraag in te dienen. Voor vaststelling van de tegemoetkoming wordt gebruik gemaakt van de reeds beschikbare gegevens bij de Belastingdienst/Toeslagen. De Sociale Verzekeringsbank zal het bedrag aan ouders doen toekomen.


* Update 28-04-2020 - Ik heb vanaf 11 mei noodopvang nodig, maar mijn gastouder heeft geen plek. Wat nu?

11 mei gaat de reguliere opvang voor gastouders weer van start. Zoals altijd heeft een gastouder te maken met de maximale kindbezetting:

 • - Maximaal 6 kinderen vanaf 4 jaar, waarvan
  - Maximaal 5 kinderen tot 4 jaar, waarvan
 • - Maximaal 4 kinderen tot 2 jaar, waarvan
 • - Maximaal 2 kinderen tot 1 jaar


Als je als ouder noodopvang nodig hebt, omdat je bijvoorbeeld extra diensten moet draaien kan het dus voorkomen dat dit niet past bij een gastouder in de planning. Ga hierover in gesprek met de gastouder, omdat de gastouder wellicht met andere ouders de planning kan aanpassen, maar mocht dat niet lukken dan is de gemeente verantwoordelijk voor de noodopvang. Meldt je dan bij de gemeente met het verzoek tot noodopvang. De "extra" noodopvang zal dan gratis worden aangeboden, aangezien je de factuur van de gastouder al betaald. Noodopvang blijft "voorlopig" gratis.


* Update 28-04-2020 - Wanneer behoor ik tot de risicogroep voor een ernstig beloop bij een coronainfectie?
 • Ouderen boven de 70 jaar


Mensen boven de 18 jaar met:

- chronische afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen, die vanwege de ernst onder behandeling van een longarts zijn;

- chronische hartaandoeningen, die vanwege de ernst onder behandeling van een cardioloog zijn;

- diabetes mellitus: slecht ingestelde diabetes of diabetes met secundaire complicaties;

- ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie;

- verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na orgaan- of stamceltransplantatie, bij hematologische aandoeningen, bij (functionele) asplenie, bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane ernstige afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of tijdens en binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten;

- een onbehandelde hivinfectie of een hivinfectie met een CD4-getal < 200/mm3;

- ernstig leverlijden in Child-Pugh classificatie B of C;

- ernstig overgewicht (morbide obesitas BMI > 40);


Twijfel jij of je bij de risicogroep hoort? Neem dan contact op met je huisarts

* Update 28-04-2020 - Mijn kind heeft hooikoorts, kan mijn kind naar school, kinderopvang op BSO?

Ja het kind kan naar school, maar omdat de klachten van hooikoorts en het nieuwe coronavirus erg op elkaar lijken kan overleg met de huisarts of schoolleiding nodig zijn. Niezen is bijvoorbeeld een typische klacht van hooikoorts maar niezen kan ook het begin zijn van een verkoudheid of COVID-19 Houdt het kind bij twijfel thuis.

* Update 28-04-2020 - Een gezinslid behoort tot een risicogroep. Mag mijn kind dan naar school?

Wanneer een gezinslid in de risicogroep valt en onder specialistische behandeling is, overleg dan met je arts en de schoolleiding.

* Update 28-04-2020 - Mijn kind behoort tot een risicogroep, kan mijn kind naar school, kinderopvang en BSO?

Kinderen met onderliggende medische problematiek lijken geen groter risico te lopen op een ernstig beloop van COVID-19 dan gezonde kinderen, uitgezonderd wellicht kinderen met ernstig overgewicht en/of suikerziekte. Bij twijfel is het verstandig te overleggen met de behandelend (kinder)arts en de schoolleiding te overleggen.

* Update 28-04-2020 - Welke maatregelen gelden tot en met 19 mei 2020?

Het kabinet heeft besloten om de meeste huidige maatregelen te verlengen tot en met 19 mei 2020. Gezondheidsadviezen zoals hieronder gelden dus nog steeds:

 • Blijf zoveel mogelijk thuis en ga alleen naar buiten als dat nodig is.
 • Houd dan 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Heeft u verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? Blijf thuis. Ziek uit.
 • Was uw handen, schud geen handen en hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.

In de week voor 19 mei 2020 beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is.

* Update 28-04-2020 - Worden de maatregelen echt pas in de week voor 19 mei 2020 heroverwogen?

Het kabinet houdt de vinger aan de pols en zal flexibel zijn als daar concrete aanleiding voor is.

* Update 25-04-2020 - Wat zijn de adviezen voor de gastouderopvang betreft de breng- en haalmomenten en het contact met ouders?

- Organiseer de breng- en haalmomenten van kinderen zo, dat het mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden tussen volwassenen.

- Laat kinderen door één volwassene halen of brengen, dus zonder extra volwassenen of kinderen, die daar geen opvang gebruiken.

- Haal- en brengmomenten zijn kort.

- Informatie over een kind kan bijv. via digitale weg of telefonisch om dit niet uitgebreid te hoeven bespreken tijdens het brengen en halen.

- Beperk het contact tussen kinderen en volwassenen en tussen ouders onderling zoveel mogelijk. Denk hierbij aan:

- Spreiding in haal- en brengmomenten

- In etappes brengen van kinderen en/of maximum aantal ouders tegelijk naar binnen

- Het aanbrengen van lijnen (of andere afbakening) waarachter ouders moeten wachten

- Kinderen bij de deur laten ophalen

- Let op dat ouders (buiten) niet bij elkaar clusteren

- Denk er ook over na hoe de overdracht van het (jonge) kind van ouder naar gastouder kan plaatsvinden met inachtneming van de 1,5 meter afstand. Bijv. door een ouder het kind in een Maxi-Cosi, in een wipstoeltje of op een speelkleed te laten zitten/neer te leggen en afstand te nemen zodat de gastouder het kind kan oppakken. De emotionele veiligheid dient bovenal te worden gewaarborgd!


Naar de gastouderopvang vanaf school (of van de gastouderopvang naar school bij vso)

- Organiseer de breng- en haalmomenten van kinderen zo, dat het mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden tussen volwassenen en zoveel mogelijk tussen volwassenen en kinderen.

- Houd je bij de school aan de maatregelen die de school heeft getroffen.


Tijdens de opvang

- Tussen gastouders en kinderen vanaf 4 jaar moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden.

- Beperk het contact tussen kinderen en (volwassen) huisgenoten.

- Zorg dat ook buiten de opvanglocatie 1,5 meter afstand wordt bewaard naar andere volwassenen en kinderen.

* Update 25-04-2020 - Noodopvang voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep blijft, ook na 11 mei

De noodopvang blijft, ook voor ouders die geen contract met de kinderopvang hebben, nog in stand na 11 mei. Het ontlasten van de zorg blijft hierbij een belangrijk doel. De coördinatie daarvan blijft ook in handen van de gemeente.

* Update 24-04-2020 - Vanaf maandag 11 mei 2020 gaan de scholen en kinderopvang weer in aangepaste vorm open. Hoe gaat het dan met de opvang?

Er is hierover nog géén landelijk advies uitgebracht. Echter het volgende is het meest waarschijnlijke.

Vooralsnog blijft vanaf 11 mei noodopvang en 24/7 uurs opvang nodig.

Noodopvang
In afwachting van een eventuele aanpassing van de landelijke richtlijnen over de noodopvang, blijven we vasthouden aan de huidige bestaande afspraken en de huidige doelgroepen die hiervan gebruik mogen maken:

- Noodopvang is kosteloos voor de ouders.
- Voor de jongste kinderen tussen 0 en 4 jaar wordt de opvang verzorgd door de kinderopvang.
- Voor schoolgaande kinderen regelen de scholen deze opvang tijdens de reguliere schooltijd. Na schooltijd wordt dit door de kinderopvang gedaan. Ouders moeten zichzelf hiervoor aanmelden bij de kinderopvang/scholen.
- Bij knelpunten spannen scholen en kinderopvang zich samen in om een oplossing te vinden.
- Het aanbod van de gemeente blijft staan om samen tot maatwerkoplossingen te komen. E.e.a op basis van de nieuwe aanwijzingen van het Rijk die in de week van 27 april as. wordt verwacht.

24/7 uurs opvang
Gelet op het gebruik van de 24/7 uurs opvang. Hier zal per gemeente worden gekeken van de afschaling van het huidige aanbod naar behoefte.

Behoor ik tot de risicogroepen?

Daar is geen eenduidig antwoord op te geven dat voor iedereen geldt. Er zijn mensen die net 65 zijn die al onder de groep kwetsbare ouderen vallen, maar er zijn ook zeventigers of misschien zelfs wel tachtigers die nog ontzettend vitaal zijn. Volgens Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), is het advies om het openbaar vervoer en bezoek te mijden in ieder geval bedoeld voor kwetsbare ouderen "die gedurende het leven enkele onderliggende medische condities hebben gekregen, die beperken wat ze aankunnen. De biologische leeftijd is belangrijker dan de kalenderleeftijd". Te denken valt aan mensen met hart- of longproblemen, mensen met bepaalde vormen van suikerziekte of nierpatiënten.

De dagopvang en gastouderopvang gaan weer volledig open op 11 mei. Mag ik mijn kind dan gewoon brengen?

Kinderen van 0 tot 4 jaar mogen inderdaad weer naar de dagopvang (crèche). En kinderen van 0 tot 12 jaar naar de gastouderopvang. Let op: als het kind een van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, of verhoging tot 38 graden of een huisgenoot heeft met verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid mag het kind niet naar de opvang.

De BSO gaat gedeeltelijk open, mag ik mijn kind dan gewoon brengen?

Kinderen van 4 tot 12 jaar waarvan de ouders een contract hebben met de BSO mogen naar de BSO op de dagen dat zij naar school gaan, aangepast dus volgens het ritme van school. Op andere dagen mogen zij niet naar de BSO.
Let op: als het kind een van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, of verhoging tot 38 graden of een huisgenoot heeft met verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid.

Is het veilig voor mijn kind om vanaf 11 mei naar de kinderopvang te gaan?

Ja. Het RIVM geeft aan dat de gezondheidsrisico’s voor kinderen heel beperkt zijn. Het is daarom voor kinderen niet nodig 1,5 meter afstand te houden, ook niet ten opzichte van de pedagogisch medewerker of gastouder. Ouders en pedagogisch medewerkers of gastouders moeten onderling wel afstand houden. De huidige hygiënevoorschriften, zoals geen handen schudden, blijven van kracht. Volwassenen en kinderen met gezondheidsklachten of die behoren tot de risicogroepen (boven de 70 jaar of met bepaalde onderliggende aandoeningen) komen niet naar school of de kinderopvang. De effecten van het openen van de kinderopvang en scholen worden nauwkeurig gemonitord.

Wat moet de gastouder doen om verspreiding van corona te voorkomen als alle kinderen vanaf 11 mei weer naar de opvang komen?

De gastouder moet de gebruikelijke hygiënemaatregelen nemen:

 • Zorg dat de kinderen en uzelf regelmatig de handen wassen met water en zeep en afdrogen met een papieren handdoek.
 • Leer kinderen dat ze hoesten en niezen in de binnenkant van hun elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes als u moet hoesten of niezen, gooi ze direct weg en was uw handen.
 • Geen handen schudden.

Als extra advies willen wij als gastouderbureau meegeven om bij de deur afscheid te nemen van uw kind, zodat u de 1,5 meter afstand met de gastouder ook in de praktijk kunt brengen. Het betreden van de opvang zoveel mogelijk vermijden (indien dit mogelijk is). U kunt de gastouder berichten wanneer u uw kind komt ophalen, zodat uw kind klaar kan staan om meegenomen te worden en het afscheidsmoment daarmee aanzienlijk kunt verkorten. Daarbij voorkomen we zoveel mogelijk groepsvorming met ouders en kinderen waardoor er bij de breng -en haalmoment problemen zouden kunnen ontstaan met de 1,5 meter regeling.

Mag mijn kind naar de kinderopvang?

De kinderopvang en gastouderopvang zijn gesloten tot 11 mei 2020. Dit geldt ook voor gastouderopvang bij de vraagouder thuis. Kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen werken, kunnen in principe terecht bij de eigen kinderopvang of gastouder, tenzij het kind een van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, of verhoging tot 38 graden of een huisgenoot heeft met verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid.

Opvang is alleen beschikbaar voor kinderen met ouders in cruciale beroepsgroepen. Werkt u niet in een cruciaal beroep? Dan raadt de overheid u dringend aan om tot 11 mei 2020 thuis te werken (als dat kan).

Bij welke klachten mag ik mijn kind niet (meer) brengen?

Indien het kind verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius of een huisgenoot heeft met verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid. Je kunt pas weer naar buiten als je 24 uur geen klachten meer hebt!

Mag ik als zzp’er mijn kind naar de kinderopvang brengen?

De opvang is tot 11 mei alleen beschikbaar voor mensen met een cruciaal beroep. Dit betekent dat zzp’ers met een cruciaal beroep, hun kinderen naar de noodopvang kunnen brengen, tenzij het kind een van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging of koorts. De overige zzp’ers moeten hun kinderen zelf opvangen. Helaas is de ‘noodopvang’ nu dus niet voor iedereen beschikbaar. De overheid laat in deze uitzonderlijke situatie de cruciale functies in onze maatschappij voorgaan, dit om de samenleving draaiende te houden.

Zijn er regels voor informele opvang van kinderen?

De overheid heeft de formele kinder- en gastouderopvang gesloten tot en met 28 april 2020, behalve voor kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen werken. In dat geval adviseert de overheid u gebruik te maken van deze noodopvang, tenzij de kinderen klachten hebben als koorts, hoesten of verkoudheid.

Voor informele opvang (het woord informeel zegt het al) zijn er geen overheidsregels. Wel adviseert de overheid dringend om de richtlijnen van het RIVM te blijven volgen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Bij informele opvang is het belangrijk om kwetsbare groepen, zoals ouderen (bijvoorbeeld opa en oma), te vermijden.

Ik maak gebruik van (flexibele) gastouderopvang, moet ik blijven betalen voor opvang?

Voor gastouderopvang geldt op dit moment hetzelfde als voor kinderopvang (dagopvang en buitenschoolse opvang): betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. U hoeft niets aan te passen bij de Belastingdienst om kinderopvangtoeslag te behouden. Deze wordt doorbetaald. Als bijvoorbeeld uw inkomen wijzigt, moet u dit wel doorgeven aan de Belastingdienst. Als u per maand een verschillend aantal uren afneemt bij uw gastouder, bijvoorbeeld omdat u onregelmatige diensten draait, gaat u dan uit van het aantal uren dat u normaal gesproken deze maand afgenomen zou hebben. U doet dus alsof de gastouderopvang normaal door zou lopen.

Wat is de incubatietijd van het nieuwe coronavirus (COVID-19)

De incubatietijd is de periode tussen het moment dat je besmet raakt en dat je ziek wordt. Bij het nieuwe coronavirus varieert de incubatietijd van 2 tot 12 dagen. Voor de zekerheid gebruiken we 14 dagen. De incubatietijd is berekend met de gegevens van veel patiënten. Mocht er iemand melding maken van een langere incubatietijd, zou er ook sprake kunnen zijn van een onopgemerkt contact dat tussendoor plaatsvond, waardoor de incubatietijd alleen langer lijkt.

Hoe wordt het virus overgedragen?

Door hoesten komt het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus zo in de lucht en kan het van mens op mens worden overgedragen.

Thuisquarantaine betekent dat het gehele gezin/huishouden thuis blijft omdat iemand in het gezin luchtwegklachten met koorts en/of benauwdheid heeft. We spreken van quarantaine als iemand die niet ziek is thuis moet blijven totdat zeker is dat deze persoon niet besmettelijk is voor anderen. Degene die ziek is, houdt zoveel mogelijk afstand tot de gezins-/huisgenoten.

Wat betekent thuisisolatie?

Thuisisolatie betekent dat iemand met luchtwegklachten met of zonder koorts en/of benauwdheid thuis blijft en zoveel mogelijk afstand houdt tot de huisgenoten. Zijn huisgenoten blijven ook thuis als iemand behalve luchtwegklachten ook koorts en/of benauwdheid heeft (thuisquarantaine). Alle mensen met luchtwegklachten met of zonder koorts en/of benauwdheid moeten in principe thuis in isolatie blijven.

Hoe lang duurt de gezinsquarantaine?

Bij een bewezen coronavirusinfectie blijft het gezin/huisgenoten thuis tot 14 dagen na het laatste contact met de patiënt. De patiënt blijft in isolatie totdat hij/zij 24 uur lang geen klachten meer hebt. Dat betekent: geen koorts, geen neusverkoudheid en niet hoesten.
Bij luchtwegklachten met koorts/of benauwdheid blijft het gezin in thuisquarantaine totdat de patiënt 24 uur klachtenvrij is en niemand anders in het gezin klachten heeft.

Hoe zit het met de vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma voor mijn kind en het nieuwe coronavirus?

Het is heel belangrijk dat je kind de gebruikelijke vaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma krijgt. Stel je bijvoorbeeld de 14-maandenprikken uit, dan geeft dat risico op ziekten zoals mazelen en hersenvliesontsteking door meningokokken. Dat zijn heel besmettelijke ziekten die in Nederland nog voorkomen. Heb jij of je kind verkoudheidsklachten of koorts, óf heeft iemand in het gezin koorts, neem dan contact op met het consultatiebureau.

Hoe weet je of je genezen bent van het nieuwe coronavirus (COVID-19)?

Als je je beter voelt en 24 uur lang geen gezondheidsklachten hebt. Dat betekent: geen koorts, geen neusverkoudheid en niet hoesten.

Hoe snel kun je genezen na een besmetting?

Dat is afhankelijk van de ernst van de klachten. Mensen met milde klachten genezen sneller (na een paar dagen). Mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen, hebben over het algemeen meer tijd nodig om herstellen (meestal 2 tot 4 weken).

Hoe lang moet je uitzieken als je thuis blijft met verhoging of verkoudheid?

Mensen met verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius moeten thuisblijven. Je kunt pas weer naar buiten als je 24 uur geen klachten meer hebt. Volg de algemene adviezen op dit op dit moment gelden in Nederland over school en werken, zie Rijksoverheid.nl. Neem telefonisch contact op met de huisarts als je medische hulp nodig hebt, bijvoorbeeld als je hoge koorts krijgt of moeilijk ademt.

Moet ik thuisblijven als een huisgenoot klachten heeft die passen bij het nieuwe coronavirus?

Je hoeft niet thuis te blijven als iemand in je huishouden alleen verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest en verhoging tot 38 graden Celsius heeft. Lees meer in de informatiebrief Ik ben verkouden, wat nu?
Volg wel de algemene adviezen op die op dit moment gelden in Nederland over school en werken, zie Rijksoverheid.nl.
Je moet thuisblijven als iemand in je huishouden verkoudheidsklachten met koorts en/of benauwdheid heeft. Lees meer in de informatiebrief Koorts met benauwdheid/luchtwegklachten gezinsleden.

Ik heb klachten die passen bij het nieuwe coronavirus. Wat moet ik doen?
 • Heb je verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of verhoging (tot 38 graden Celsius)?
  Blijf thuis. Ziek uit. Doe geen boodschappen en ontvang geen bezoek. Laat anderen boodschappen doen, of laat ze bezorgen, zorg dat een ander de hond uitlaat. Voor huisgenoten zonder klachten gelden de regels die voor iedereen in Nederland gelden. Als je 24 uur lang geen klachten hebt, mag je weer naar buiten.

 • Heb je verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid?
  Blijf thuis. Ziek uit. Doe geen boodschappen en ontvang geen bezoek. Heb je huisgenoten, dan mogen zij ook niet naar buiten. Als uitzondering hierop mogen alleen huisgenoten die geen klachten hebben even boodschappen doen. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer naar buiten. Lees meer in de informatiebrief Koorts met luchtwegklachten en/of benauwdheid. Mensen die werken in cruciale beroepen of vitale processen zijn hiervan uitgezonderd; zij blijven pas thuis als zij zelf klachten met koorts hebben (overleg zo nodig met je werkgever). Lees meer in de informatiebrief Ik ben verkouden, wat nu? en zie Rijksoverheid.nl.

Mijn functie staat niet opgenomen in de lijst met cruciale beroepsgroepen, maar ik draag wel bij aan de aanpak van het coronavirus. Hoe zit dat?

Uitgangspunt is dat kinderen niet naar school of de opvang gaan. Er is bewust gekozen voor een beperkte lijst met beroepsgroepen, naast de al benoemde vitale processen. Alleen zo is er voldoende capaciteit in de noodopvang voor de ouders die de samenleving draaiend houden. De lijst van cruciale beroepsgroepen is niet alomvattend. Wel geeft de lijst inzicht in de belangrijkste beroepen die de samenleving draaiend houden. Ook mensen met een onmisbare facilitaire of ondersteunende functie (denk aan schoonmaak, beveiliging, ICT) vervullen voor een van deze cruciale beroepsgroepen, kunnen hun kinderen naar de noodopvang brengen. Het is aan ouders en werkgevers om hierin juiste keuzes te maken. Mogelijk zijn er andere oplossingen te bedenken, die passen binnen de maatregelen waartoe de overheid heeft besloten. Opvang bij kwetsbare ouderen (bijvoorbeeld bij grootouders) is daarbij niet verstandig.

Hoe moet ik op school of opvang duidelijk maken dat ik deel uitmaak van de cruciale beroepsgroepen?

Dit kunt u aangeven bij uw school of kinderopvanglocatie. U hoeft dit niet aan te tonen door een verklaring van uw werkgever. We vertrouwen erop dat in deze uitzonderlijke tijd alleen ouders die werkzaam zijn in een cruciale beroepsgroep of een vitale sector een beroep doen op de noodopvang, ook om het systeem niet te veel te belasten.

Ik heb koorts, mijn partner heeft geen koorts en moet naar werk (heeft een cruciaal beroep). Mogen mijn kinderen die geen koorts hebben naar de noodopvang?

Nee, uw kinderen moeten thuisblijven.

COMPENSATIE/FINANCIEEL
* Update 13-05-2021 -Ik heb nog helemaal geen vergoeding ontvangen van de SVB! Wat moet ik hiervoor doen?

Dat kan inderdaad kloppen. De overheid heeft in veel gevallen nog niet uitgekeerd. U hoeft hier helemaal niets voor te doen. De vergoeding wordt naar verwachting rond 28 mei op uw rekening gestort door de SVB.

* Update 13-05-2021 -Hoe ziet een voorbeeldberekening v.d. compensatie eruit voor februari 2021?


Hieronder een voorbeeldberekening voor de compensatieregeling vanuit het gastouderbureau en de gastouder voor de maand februari 2021!

Er is een bedrag dat je per uur betaald aan de gastouder. In dit voorbeeld nemen we € 6,-
Er is een bedrag dat je (omgerekend per uur) betaald aan het gastouderbureau. In dit voorbeeld gaan we uit van ons maandbedrag van € 25,-.
Er is een aantal uur dat je opvang afneemt. In dit voorbeeld gaan we uit van 40 uur per maand. (Let op!! Dit hoeven dus niet dezelfde uren te zijn die je op contract had staan, dit zijn de daadwerkelijk gemaakte uren tijdens de maand februari!)
Om jouw gemiddelde uurtarief (wat je doorgeeft aan de kinderopvangtoeslag) te berekenen, tel je de bureaukosten bij de opvangkosten. Dus € 25,- / 40 uur opvang = € 0,625 per uur. Dit opgeteld bij het uurtarief van de gastouder is het totale uurtarief € 6,625. Afgerond naar beneden wordt het gemiddelde uurtarief € 6,62.

Het uurtarief dat door de overheid vergoed wordt in 2021 was € 6,49

In februari 2021 gold een vergoeding voor 25% van de uren. Namelijk van 01 februari t/m 08 februari 2021!

Februari 2021: 40* 25% = 10 uur

 • Gastouder 10 uur x € 6,- = € 60,-
 • Gastouderbureau = (25% van € 25,-) = € 6,25

Totaalbedrag = € 66,25

Procentueel:

 • Gastouder: (60/66,25)*100 = 90,56%
 • Gastouderbureau: (6,25/66,25)*100 = 9,43%

Bedrag dat vergoed word door de overheid via de SVB (Sociale Verzekeringsbank): 10 uur x € 6,49 = € 64,90

Niet vergoedt is € 66,25 - € 64,90 = € 1,35 (dit is het bedrag wat in aanmerking komt voor compensatie door het gastouderbureau en de gastouder)

 • Deel gastouder: € 1,35 * 90,56% = € 1,22
 • Deel gastouderbureau: € 1,35 * 9,43% = € 0,13
* Update 13-05-2021 -Hoe ziet een voorbeeldberekening v.d. compensatie eruit voor januari 2021?


Hieronder een voorbeeldberekening voor de compensatieregeling vanuit het gastouderbureau en de gastouder voor de maand januari 2021!

Er is een bedrag dat je per uur betaald aan de gastouder. In dit voorbeeld nemen we € 6,-
Er is een bedrag dat je (omgerekend per uur) betaald aan het gastouderbureau. In dit voorbeeld gaan we uit van ons maandbedrag van € 25,-.
Er is een aantal uur dat je opvang afneemt. In dit voorbeeld gaan we uit van 40 uur per maand. (Let op!! Dit hoeven dus niet dezelfde uren te zijn die je op contract had staan, dit zijn de daadwerkelijk gemaakte uren tijdens de maand januari!)
Om jouw gemiddelde uurtarief (wat je doorgeeft aan de kinderopvangtoeslag) te berekenen, tel je de bureaukosten bij de opvangkosten. Dus € 25,- / 40 uur opvang = € 0,625 per uur. Dit opgeteld bij het uurtarief van de gastouder is het totale uurtarief € 6,625. Afgerond naar beneden wordt het gemiddelde uurtarief € 6,62.

Het uurtarief dat door de overheid vergoed wordt in 2021 was € 6,49

In januari gold een vergoeding voor 100% van de uren. Namelijk van 01 januari t/m 31 januari 2021.

Januari 2021: 40 uur

  • Gastouder 40 uur x € 6,- = € 240,-
  • Gastouderbureau = € 25,-

   Totaalbedrag = € 265,-

   Procentueel:

   • Gastouder: (240/265)*100 = 90,56%
   • Gastouderbureau: (25/265)*100 = 9,43%


Bedrag dat vergoed word door de overheid via de SVB (Sociale Verzekeringsbank): 40 uur x € 6,49 = € 259,60

Niet vergoedt is € 265,- € 259,60 = € 5,40 (dit is het bedrag wat in aanmerking komt voor compensatie door het gastouderbureau en de gastouder)

Deel gastouder: € 5,40 * 90,56% = € 4,89

Deel gastouderbureau: € 5,40 * 9,43% = € 0,51


* Update 13-05-2021 - Hoe ziet een voorbeeldberekening v.d. compensatie eruit voor december 2020?


Hieronder een voorbeeldberekening voor de compensatieregeling vanuit het gastouderbureau en de gastouder voor de maand december 2020!

Er is een bedrag dat je per uur betaald aan de gastouder. In dit voorbeeld nemen we € 6,-
Er is een bedrag dat je (omgerekend per uur) betaald aan het gastouderbureau. In dit voorbeeld gaan we uit van ons maandbedrag van € 25,-.
Er is een aantal uur dat je opvang afneemt. In dit voorbeeld gaan we uit van 40 uur per maand. (Let op!! Dit hoeven dus niet dezelfde uren te zijn die je op contract had staan, dit zijn de daadwerkelijk gemaakte uren tijdens de maand december!)
Om jouw gemiddelde uurtarief (wat je doorgeeft aan de kinderopvangtoeslag) te berekenen, tel je de bureaukosten bij de opvangkosten. Dus € 25,- / 40 uur opvang = € 0,625 per uur. Dit opgeteld bij het uurtarief van de gastouder is het totale uurtarief € 6,625. Afgerond naar beneden wordt het gemiddelde uurtarief € 6,62.

Het uurtarief dat door de overheid vergoed wordt in 2020 was € 6,27

In december gold een vergoeding voor 52% van de uren. Namelijk van 16 december t/m 31 december!

December 2020: 40* 52% = 20,8 uur

 • Gastouder 20,8 uur x € 6,- = € 124,80
 • Gastouderbureau = € 25,- x 52% = € 13,-

Totaalbedrag = € 137,80

Procentueel:

 • Gastouder: (124,80/137,80)*100 = 90,56%
 • Gastouderbureau: (13/137,80)*100 = 9,43%


Bedrag dat vergoed word door de overheid via de SVB (Sociale Verzekeringsbank): 20,8 uur x € 6,27 = € 130,41

Niet vergoedt is € 137,80 - € 130,41 = € 7,39 (dit is het bedrag wat in aanmerking komt voor compensatie door het gastouderbureau en de gastouder)

 • Deel gastouder: € 7,39 * 90,56% = € 6,69
 • Deel gastouderbureau: € 7,39 * 9,43% = € 0,70


* Update 13-05-2021 - Hoe wordt de compensatievergoeding berekend van december 2020 t/m februari 2021?

Er zijn binnen de compensaties 3 verschillende maanden geweest met drie verschillende percentages waarover vergoeding gegeven kan worden.

 • Voor December is de compensatievergoeding vanaf € 6,27 voor de periode 16 december t/m 31 december 2020. (ofwel over 52% v.d. gemaakte uren in december)
 • Voor Januari is de compensatievergoeding vanaf € 6,49 voor de periode 01 januari t/m 31 januari 2021 (ofwel over 100% v.d. gemaakte uren in januari)
 • Voor Februari is de compensatievergoeding vanaf € 6,49 voor de periode 01 februari tot 8 februari 2021 (ofwel over 25% v.d. gemaakte uren in februari)


* Update 19-04-2021 - Over welke periode geldt de compensatievergoeding van de 2e lockdown?

De compensatieregeling van de 2e lockdown geldt van 16 december 2020 tot 8 februari 2021 (voor dagopvang en gastouderopvang). Als u in deze periode uw factuur gewoon heeft doorbetaald, dan heeft u recht op een compensatievergoeding.

Let op! Het zorgde voor enige verwarring. Op de website van de rijksoverheid wordt verwezen naar beëindiging van de BSO per 18 april. Hier bedoelen ze echter de BSO van kinderdagverblijven en dus niet die van de gastouders!

* Update 05-05-2020 - Mogen verkouden kinderen naar de opvang?

Nee, conform de richtlijn van RIVM geldt ook hier dat kinderen met verkoudheidsklachten, verhoging etc. NIET naar de opvang mogen.

* Update 05-05-2020 - Mag de gastouder ook kinderen in de BSO-leeftijd opvangen?

Ja, vanaf 11 mei gaan zowel de kinderdagopvang als de gastouderopvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar weer regulier open.

* Update 05-05-2020 - Mogen ouders zonder cruciaal beroep extra uren gastouderopvang (ipv BSO) afnemen op de dagen dat hun kind niet naar school gaat?

Ja, de gastouder is regulier open voor kinderen van 0-12 jaar. Wanneer er bij een voorziening voor gastouderopvang plaats is voor nieuwe kinderen, kunnen ouders een extra contract hiervoor afsluiten.

* Update 05-05-2020 - Wie betaalt de extra dagdelen (bovenop het reguliere contract) van ouders in cruciale beroepen?

Uitgangspunt is dat dit gedekt kan worden uit normale betalingen omdat niet alle kinderen zullen komen (i.v.m. ziekteverschijnselen en zorgen van ouders). We verwachten geen surplus omdat als groepen vol zijn, gemeenten een andere kinderopvangorganisatie zullen zoeken die nog wel plek heeft. Mocht een gemeente toch extra aanbod moeten creëren, kan dit betaald worden uit het extra budget.

* Update 05-05-2020 - Loopt de compensatieregeling na 11 mei door?

Ja, de vergoeding voor de eigen bijdrage gaat door zolang de gedeeltelijke openstelling van basisscholen en BSO duurt en geldt voor alle ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen op peildatum 6 april 2020, mits de ouders de volledige facturen doorbetalen. De ouders worden door de rijksoverheid gecompenseerd voor hun eigen bijdrage tot de maximum uurprijs voor de gastouderopvang van € 6,27.

* Update 05-05-2020 - Moeten GOB/GO de ouder dan na 11 mei ook compenseren tot het hele factuurbedrag van de ouders?

Nee, dat hoeft niet. Na 11 mei is de gastouderopvang weer 100% open. Vanaf die datum gelden de gewone contractafspraken weer.

* Update 05-05-2020 - Hoe zit het met ouders die hun kinderen thuis houden en niet naar de gastouder brengen, mogen gastouders dan nog de contracturen blijven schrijven?

Ja, de compensatieregeling voorziet daarin dat ouders tot € 6,27 gecompenseerd krijgen, zodat de gastouder doorbetaald krijgt. Dit vormt dan een plekje voor noodopvang voor ouders met een cruciaal beroep.

* Update 28-04-2020 - Waar kan ik het bezwaarformulier kinderopvangtoeslag downloaden?

Wij hebben vandaag met de belastingdienst gebeld hierover. Helaas is er NU nog géén formulier beschikbaar. Er is ook nog onduidelijkheid of de belastingdienst dit gaat afhandelen of de SVB. Zodra hier meer informatie over bekend is, zullen we dit z.s.m. melden!

* Update 24-04-2020 - Door het uurtarief van mijn gastouder en jullie lage bureaukosten kom ik niet aan € 6,27. Krijg ik dat dan wel vergoed?

Nee, je krijgt enkel vergoedt waar je recht op hebt! Komt je uurtarief (incl. bureaukosten) niet hoger dan de € 6,27 dan krijg je tot het bedrag vergoedt waar jouw uurtarief op uit komt!

Wij hebben een verzoek van de belastingdienst ontvangen om in mei of juni alle gegevens aan te leveren. Deze gegevens zullen gebruikt worden om de verrekening te doen.

* Update 24-04-2020 - De compensatieregeling loopt ook na 11 mei door. Moeten gastouder en gastouderbureau de ouder(s) dan na 11 mei ook compenseren tot het hele factuurbedrag van de ouders?

De overheid vergoedt tot maximaal € 6,27. Het gastouderbureau en de gastouder hoeven na 11 mei de eigen bijdrage van de ouders niet meer te compenseren! De compensatie van het hele factuurbedrag is bedoelt voor de ouders die in de periode 16 maart tot 11 mei geen gebruik hebben kunnen maken van de opvang, omdat de opvang gesloten was en ze toch een factuur moesten betalen. Na 11 mei is de gastouderopvang weer 100% open. Vanaf die datum gelden de gewone contractafspraken weer.

Note: let op: in de communicatie van SZW wordt gesproken over BSO. Daar wordt veelal de BSO van kinderdagopvanginstellingen bedoelt die voor 50% open is. De gastouderopvang is weer 100% open en hier gelden geen beperkingen welke dag en hoeveel er opgevangen mag worden.
Ook gelden de normale contractafspraken weer vanaf 11 mei.

We hopen binnenkort van SZW antwoord te krijgen op de veelgestelde vraag of je als gastouder gecompenseerd wordt wanneer je tot de risicogroep behoort en gesloten bent en doorbetaald krijgt via de compensatieregeling.

* Update 23-04-2020 - Is er een maximum vergoeding vanuit de gastouder of het gastouderbureau?

Er is een landelijk advies uitgebracht om het voor beide bedrijven/personen draaglijk te maken. Het advies is dat alles wat meer dan boven de € 1,50 bovenop het maximum te vergoeden uurtarief van € 6,27 zit niet meer te vergoeden. Dit heeft de overheid geadviseerd om het voor alle partijen draaglijk te maken. Dat zou betekenen dat het maximum ligt op € 7,77 dat door alle partijen vergoed zou worden.

Wij hebben als bureau hier NIET voor gekozen!! Ouders is een toezegging gedaan vanuit de overheid en daar denken we graag in mee. We zullen dat echter altijd in samenspraak met de gastouder en ouder gaan bekijken, mocht dat nodig zijn. Door onze lage bureaukosten is gebleken dat vrijwel niemand hierboven komt.

* Update 23-04-2020 - Is er een minimum vergoeding vanuit de gastouder of het gastouderbureau?

Ook hier is een landelijk standpunt over ingenomen om ervoor te kiezen dat alles onder de € 10,- niet vergoedt wordt, omdat de administratieve handelingen niet afwegen tegen het bedrag.

Ook hier zijn wij als bureau het NIET mee eens!! Ouders is een toezegging gedaan vanuit de overheid en ook daar denken we in mee. We willen hierin transparant zijn en zullen dit in samenspraak met de gastouder en de ouder bekijken.

Een voorbeeld: Uit onze berekening is gebleken dat bijv. gastouder € 0,15 moet terugbetalen en het gastouderbureau € 0,02. Wij zullen dit aan onze ouders voorleggen en zij hebben dan de keus. Ik wil de vergoeding van de gastouder, van het gastouderbureau, allebei of ik zie af van (één van) de vergoedingen. Met zulke kleine bedragen is het inderdaad administratief een dure oplossing, maar ouders hebben hier gewoon recht op. Tenslotte hebben zij ook netjes de factu(u)r(en) betaald.

* Update 23-04-2020 - Hoe nauwkeurig is de berekening van mijn eigen bijdrage die ik teruggestort krijg?

Als u kinderopvangtoeslag ontvangt zal de overheid het deel tot het maximum uurtarief zo nauwkeurig mogelijk berekenen op basis van de gegevens die bekend zijn bij de Belastingdienst. U ontvangt een (digitale) bevestiging van dit bedrag (‘een beschikking’).
De regeling voor de tegemoetkoming wordt in korte tijd vormgegeven en uitgevoerd. Daarom is gekozen voor een versimpelde vorm, waarbij gebruik wordt gemaakt van beschikbare gegevens. Ouders zullen daarom met deze tegemoetkoming bij benadering worden gecompenseerd voor het betalen van de eigen bijdrage. De gegevens bij de Belastingdienst/Toeslagen op de gehanteerde peildatum zullen niet altijd volledig aansluiten bij de gegevens in de actualiteit, en op de factuur. De overheid en de kinderopvang vragen daarvoor begrip bij ouders.
Wanneer er sprake is van een te groot verschil, is er een mogelijkheid tot beroep en bezwaar bij de Belastingdienst Toeslagen.

* Update 23-04-2020 - Ik heb een nanny die valt onder de regeling dienstverlening aan huis. Hoe zit het dan?

Er zijn ouders die gebruik maken van een Nanny en werken met een contract onder de Regeling Dienstverlening Aan Huis. Dit is een arbeidsovereenkomst “light” en moet gezien worden als een arbeidsrelatie. Dit betekent dat de regeling waarbij de werkgever de werknemer door moet betalen indien er geen arbeid wordt verricht (artikel 7:628 BW) niet is uitgesloten voor de dienstverlener aan huis. Met andere woorden de ouder (als werkgever) heeft geen recht om het gedeelte van de ouder bijdrage boven het maximum uurtarief terug te vorderen van de Nanny (als werknemer).

Let op! Niet iedere gastouder die werkt in het huis van de ouders werkt onder de regeling Dienstverlening aan huis! ZZP gastouders bijv. niet!

Heb ik recht op een vergoeding?

Alle ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen, komen in aanmerking voor de vergoeding die uitbetaald wordt door de Rijksoverheid. Daarbij gaat het zowel om ouders die geen gebruik maken van de noodopvang als ouders met een cruciaal beroep die hun kinderen naar de noodopvang brengen. Aan het gebruik van noodopvang zijn namelijk geen kosten verbonden. (Bron)

Ouders die de eigen bijdrage voor de kinderopvang hebben doorbetaald, krijgen die in juni, uiterlijk juli, vergoed. Dat maken staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Van Huffelen van Financiën (Toeslagen en Douane) eerder bekend in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet trekt hier 175 miljoen euro voor uit. De Rijksoverheid wil zo snel mogelijk zo veel mogelijk gezinnen en de sector helpen en daarom is gekozen om de eigen bijdrage te vergoeden op basis van de gegevens die bekend zijn bij de Belastingdienst op 6 april.

Waar moet ik me melden voor de vergoeding?

Je hoeft je nergens te melden. De vergoeding loopt via de belastingdienst in samenwerking met de SVB. Om de vergoeding zo snel mogelijk uit te kunnen betalen, is er gekozen voor een eenvoudige regeling op basis van beschikbare gegevens bij de Belastingdienst, zonder dat ouders formulieren hoeven in te vullen. Om voor de zomer tot betaling over te kunnen gaan is gekozen voor de peildatum 6 april. Ouders krijgen de vergoeding op basis van de gegevens die op dat moment bekend zijn bij de Belastingdienst, zoals het aantal kinderen, het aantal opvanguren en het verzamelinkomen. De Belastingdienst geeft dit door aan de Sociale Verzekeringsbank en die keert vervolgens het bedrag in de maanden juni, uiterlijk juli, rechtstreeks aan de ouders uit.

De SVB keert het bedrag rechtstreeks uit aan de ouders en stuurt hen een brief met een berekening van de vergoeding. Ouders hoeven de vergoeding van de eigen bijdrage niet zelf aan te vragen, maar krijgen het automatisch op hun rekening gestort.

Vergoedt de belastingdienst “maar” tot maximaal € 6,27? En de rest?

De overheid heeft beloofd dat ouders die hun factuur netjes blijven betalen volledig vergoed zullen worden. Ze hebben daarin een standpunt genomen dat ze dit doen tot het wettelijk vastgelegde maximum uurprijs van € 6,27.

Voor de meeste van onze klanten zal dit tarief toereikend zijn i.v.m. onze lage bureaukosten. Tot € 6,27 worden de kosten voor de opvang volledig vergoed door de overheid (Belastingdienst en uitgekeerd via SVB). Het bedrag dat boven die € 6,27 uitkomt zal worden vergoedt door de gastouder en of het gastouderbureau. Hoe dat zit lees je in: Krijg ik nog een deel van de gastouder/het gastouderbureau vergoedt?

Krijg ik nog een deel van de gastouder/het gastouderbureau vergoedt?

Alleen als het totale uurtarief boven de € 6,27 uitkomt, dan heeft u recht op een vergoeding door de gastouder/het gastouderbureau voor het bedrag boven de € 6,27. U kunt zelf berekenen of u boven het bedrag van € 6,27 uitkomt, maar mocht dat het geval zijn dan zullen wij als gastouderbureau u ook hierover informeren met de gegevens die bij ons bekend zijn!

Wanneer kan ik de vergoeding verwachten?

In de maand juni, uiterlijk juli, zal de vergoeding uitgekeerd worden. Mocht het in het kader van de Coronomaatregelen nodig zijn dat de kinderopvang langer gesloten blijft, dan kan de periode waarover de vergoeding berekend wordt, verlengd worden. Dan kan het iets langer duren voordat de eenmalige uitkering wordt betaald en volgt betaling in juli.

Waarom moeten ouders eerst betalen en krijgen zij daarna pas het geld terug?

Een ouder behoudt alleen het recht op kinderopvangtoeslag als de factuur wordt betaald en de teruggave van de eigen bijdrage is gekoppeld aan het recht op kinderopvangtoeslag. Ook blijft de plek behouden als de ouder de factuur als gebruikelijk betaalt en kan de ouder meteen weer gebruik maken van de kinderopvang als die weer regulier opengaat.
Daarnaast is het van groot belang dat de kinderopvang in staat wordt gesteld om kinderen van ouders met een cruciaal beroep noodopvang te bieden. Tenslotte moet voorkomen worden dat door deze crisis een deel van de kinderopvang – door gebrek aan inkomsten – omvalt.

Ouders hoeven dus in principe geen wijzigingen door te geven aan de Belastingdienst of hun kinderopvang stop te zetten, tenzij bijvoorbeeld hun inkomen wijzigt. Geef dit dan wel door aan de Belastingdienst.

Voor gastouderopvang geldt; als een ouder per maand een verschillend aantal uren afneemt bij de gastouder, bijvoorbeeld omdat de ouder onregelmatige diensten draait, ga dan uit van het aantal uren dat normaal gesproken deze maand afgenomen zouden worden. De ouder doet dus alsof de gastouderopvang normaal zou doorlopen.

Hoeveel vergoeding kan ik verwachten?

De hoogte van de vergoeding benadert de eigen bijdrage zoveel mogelijk. De Rijksoverheid vergoedt het deel tot de wettelijk vastgelegde maximum uurprijs Dit is € 6,27 voor gastouderopvang.

De vergoeding hangt verder af van een aantal gegevens die op peildatum 6 april bij de Belastingdienst/Toeslagen bekend zijn: het aantal kinderen dat gebruik maakt van kinderopvang, het aantal uren kinderopvang en de hoogte van het verzamelinkomen. Hierdoor kan het zijn dat de compensatie enigszins afwijkt van de daadwerkelijk betaalde eigen bijdrage!

Voor het gedeelte boven de maximum uurprijs geldt dat gastouder en gastouderbureau dit gedeelte zelf vergoeden, voor zover dit aan de orde is bij ouders (niet iedereen betaalt een hoger tarief dan de maximum uurprijs). In de gastouderopvang zal er gekeken worden naar rato met gastouders en gastouderbureaus wie welk bedrag betaalt aan de ouders.

Wie vergoedt wat?

De compensatieregeling is inmiddels bekend en wij zijn hiermee de afgelopen dagen aan het rekenen geslagen! We hebben besloten om dit voor iedereen zo makkelijk mogelijk te verrekenen. Daarvoor is enige uitleg hierover gewenst.

Hoe zit de regeling in elkaar?

Allereerst is het goed om te weten dat het bedrag tot € 6,27 wordt vergoed door de overheid. Enkel het bedrag dat ouders hierboven hebben moeten betalen wordt vergoed door gastouder/gastouderbureau.

Wat betekent dit concreet?

Vanaf 16 maart is de noodopvang gestart. De opvang van 16 maart t/m 11 mei wordt "100%" vergoed. De opvang van 1 maart t/m 15 maart valt dan ook nog onder de reguliere opvang. U krijgt hiervoor geen compensatie. Ofwel de helft van de uren van maart worden gecompenseerd.

Hieronder een voorbeeldberekening voor ouders die voor ons uurtarief hebben gekozen.

Uurtarief gastouder € 5,50

 • Aantal opvanguren 20
 • Omzet gastouder € 110,- (€ 5,50 x 25)
 • Bureauvergoeding € 18 (€ 0,90 per uur x 20)
 • Totale kosten ouder € 128,- (€ 110 + € 18,-)


Gecombineerd uurtarief = € 6,40 (€ 5,50 + € 0,90)

Eigen bijdrage ouder boven max = € 2,60 (€ 6,40 - € 6,27 = € 0,13 x 20)

Aandeel Gastouder naar rato = € 2,23 (€ 110 / € 128 x € 2,60)

Aandeel gastouderbureau naar rato = € 0,37 (€ 18 / € 128 x € 2,60)

Hieronder een voorbeeldberekening voor ouders die voor ons maandtarief hebben gekozen

 • Uurtarief gastouder € 6,27
 • Aantal opvanguren 100
 • Omzet gastouder € 627,- (€ 6,27 x 100)
 • Bureauvergoeding € 25
 • Totale kosten ouder € 652,- (€ 627,00 + € 25,-)


Gecombineerd uurtarief € 6,52 (€ 652,- / 100 uur)

Eigen bijdrage ouder boven max = € 25 (€ 6,52 - € 6,27 = € 0,25 x 100)

Aandeel Gastouder naar rato = € 24,04 (€ 627 / € 652 x € 25)

Aandeel gastouderbureau naar rato = € 0,96 (€ 25 / € 652 x € 25)

Let wel dit zijn voorbeelden! Uw situatie kan dus afwijken! In deze voorbeelden is dus alleen gerekend met de uren waar u recht heeft op een vergoeding. Dus vanaf 16 maart!

Opmerking: Komt u dus NIET boven de € 6,27 uit met het uurtarief van de gastouder (inclusief de bureaukosten) dan krijgt u de vergoeding van de eigen bijdrage volledig vanuit de overheid (Belastingdienst en SVB) U hoeft hier NIETS voor te doen!

Wij zullen de compensatie waarop u mogelijk nog recht hebt deze maand aan u voorleggen. U kunt er afzonderlijk voor kiezen om af te zien van compensatie (gastouder en of gastouderbureau). De betaling die het gastouderbureau aan u verschuldigd is, zal middels een creditfactuur aan u worden overgemaakt. De kosten die de gastouder aan u verschuldigd is zal de gastouder aan u moet terugbetalen. De gastouders zullen dit zelf middels een creditfactuur aan u voorleggen. Fiscaal gezien is dat de enige juiste methode. Wij ondersteunen onze gastouders hierbij.


Ik heb meer betaald dan dat ik terugkrijg! Hoe kan dat?

Omdat de betalingen gebaseerd zijn op de gegevens die bekend zijn op 6 april, kan het zijn dat er sprake is van verschillen. We vragen begrip voor kleine afwijkingen in de uiteindelijke betaling.

Het kan zijn dat ouders voor die datum bepaalde wijzigingen, zoals meer uren opvang, nog niet hadden doorgegeven. Afhankelijk van het aantal uur opvang (meer of minder uren dan voorheen), zouden zij bijvoorbeeld een hogere of lagere kinderopvangtoeslag hebben ontvangen. Dit kan mogelijk leiden tot een verschil in wat u betaald heeft aan eigen bijdrage en wat u straks ontvangt.

Bij grote verschillen is er de mogelijkheid om een herziening aan te vragen of van de bezwaar- en beroepsprocedure gebruik te maken.

Daarnaast geldt de vergoeding tot de maximum uurprijs. Als u een tarief betaalt dat hoger ligt, dan krijgt u dat deel terug van de gastouder/het gastouderbureau.

Tot hoe lang duren de maatregelen?

De vergoeding van de eigen bijdrage kinderopvang heeft betrekking op de Corona maatregelen van het kabinet voor de periode 16 maart tot en met 11 mei. Bij verlenging van de kabinetsmaatregelen rondom corona en het sluiten van de reguliere kinderopvang zal de eenmalige uitkering betrekking hebben op een langere periode.

Welk deel van mijn factuur is de eigen bijdrage?

Het gaat om het deel van de kosten waarvoor u geen toeslag ontvangt van de Belastingdienst/Toeslagen en ook geen subsidie voor ontvangt van uw gemeente.

Hoe zit het met vakanties die al ingepland stonden?

De opvang gaat in principe door zoals u gepland had voordat de Corona maatregelen getroffen zijn.

Waarom zou ik betalen voor opvang die ik niet afneem?

Door de facturen van de opvang te blijven betalen behoudt u het recht op de volledige compensatie en uw plek in de opvang. Tevens maken we het zo met zijn allen mogelijk dat ouders met cruciale beroepsgroepen kunnen blijven werken!

Ik wil geen compensatie van mijn kosten! Hoe kan ik aangeven dat ik hier vanaf zie?

U kunt bij het gastouderbureau aangeven dat u afziet van de compensatie.
Het is niet mogelijk om af te zien van compensatie voor het deel dat u van de overheid ontvangt (dit wordt het binnen-fiscale deel genoemd).
Als u gebruik maakt van een gemeentelijke subsidieregeling, zal het gastouderbureau uw eigen bijdrage op uw verzoek niet terugbetalen.

Mijn inkomsten zijn sterk gedaald. Welke gevolgen heeft dit voor mijn compensatie?

Wij vragen u in dit geval om uw gegevens bij de Belastingdienst/ Toeslagen te wijzigen, dat kan via mijntoeslagen.nl. (Houdt u DIGID bij de hand) Vanaf de eerste dag van de volgende maand krijgt u dan een hoger bedrag aan kinderopvangtoeslag en daalt uw eigen bijdrage evenredig.

Welk deel van mijn factuur is de eigen bijdrage?

Het gaat om het deel van de kosten waarvoor u geen toeslag ontvangt van de Belastingdienst/Toeslagen en ook geen subsidie voor ontvangt van uw gemeente.

Waarom moet ik betalen als ik mijn geld toch weer terugkrijg?

Zolang u de facturen blijft betalen, is de kinderopvang in staat om noodopvang te verzorgen voor ouders in cruciale beroepen en kwetsbare kinderen, bent u er zeker van dat u uw recht op kinderopvangtoeslag behoudt én behoudt u uw plek in de kinderopvang. Op deze manier kunnen we de draad snel weer oppakken wanneer we terugkeren naar de normale situatie.

Ik werk thuis en werk minder uren. Heeft dit gevolgen voor mijn kinderopvangtoeslag, die immers is gebaseerd op het aantal uur dat ik werk?

Nee, dit heeft geen gevolgen voor deze periode.

Ik ben werkloos geworden, wat betekent dit voor de kinderopvang?

U hoeft de kinderopvang niet direct op te zeggen. U behoudt nog drie maanden het recht op de kinderopvangtoeslag.

Hoe zit het met de informele kinderopvang? Kom ik ook voor compensatie in aanmerking nu ik mijn kind niet langer naar een oppas kan brengen?

Nee, de compensatie geldt alleen voor de formele kinderopvang, dus niet de kosten die u maakt wanneer bijvoorbeeld een familielid of iemand uit de buurt op uw kind(eren) past.

Geldt de compensatie ook voor ouders met cruciale beroepen?

Aan de noodopvang zijn geen kosten verbonden. Wanneer u als ouder met cruciaal beroep al een contract heeft bij de kinderopvang en heeft de factuur voldaan, wordt u net als alle andere ouders gecompenseerd voor uw eigen bijdrage. Ook als u meer uren heeft afgenomen dan in het contract staat, zijn hier geen extra kosten aan verbonden. Een ouder met een cruciaal beroep die geen contract heeft bij een kinderopvangorganisatie, betaalt niets voor het gebruik van de noodopvang.

Wat moeten ouders doen als hun inkomen sterk daalt door de Coronacrisis, als zij bijvoorbeeld zzp’er zijn en momenteel geen inkomsten hebben of werkloos worden?

Wanneer hun inkomen wijzigt, moeten ouders dit wel door geven aan de Belastingdienst, zoals zij normaal ook zouden doen. De kinderopvangtoeslag is hoger bij een lager inkomen. Ouders zullen dan dus de kinderopvangtoeslag ontvangen die aansluit op hun actuele inkomen. De wijziging gaat in op de eerste dag van de volgende maand. Aanpassen kan via het portaal van de Belastingdienst.

Bij werkloosheid geldt dat tot drie maanden na het verliezen van werk recht blijft bestaan op kinderopvangtoeslag. Ouders die hun werk verliezen, hoeven dus niet direct hun kind(eren) van de opvang te halen en de plek op de kinderopvang op te geven.

Kan ik het contract met mijn kinderdagopvang opzeggen?

Ja dat kan. Maar het kabinet roept ouders op om hun facturen gewoon door te blijven betalen. Als u de factuur betaalt, behoudt u recht op kinderopvangtoeslag. De overheid betaalt die dan gewoon door en u krijgt compensatie voor uw eigen bijdrage (tot de maximum uurprijs van € 6,27). Verder behoudt u uw plek op de kinderopvang. Als u zou stoppen met betalen of uw contract opzegt, verliest u uw plek op de kinderopvang, terwijl u deze na de periode van sluiting waarschijnlijk weer nodig heeft.
Als ouders blijven betalen en de overheid kinderopvangtoeslag blijft uitkeren, kunnen kinderopvangorganisaties voldoende aanbod blijven bieden en ouders in cruciale beroepen blijven werken.

Mocht u tóch besluiten om uw contract te beëindigen:

 • In uw contract met de kinderopvangorganisatie staat hoe en op welke termijn u uw overeenkomst kunt beëindigen.
 • Als u uw contract opzegt, vervalt uw recht op kinderopvangtoeslag
 • Geef deze wijziging door aan de Belastingdienst via het portaal van Toeslagen.
 
KINDEROPVANGTOESLAG
Wanneer moet ik de kinderopvangtoeslag aanpassen?

De overheid streeft ernaar om het aantal wijzigingen m.b.t. de kinderopvangtoeslag tot een minimum te beperken en adviseert daarom alles zoveel mogelijk door te laten lopen zoals u eerder had afgesproken met uw gastouder. Zo hoeft u ook zo min mogelijk door te geven. Besluit u toch minder uren af te gaan nemen wijzig dit dan ook bij voor de kinderopvangtoeslag. Ook bij (tijdelijk) minder inkomen adviseren we deze wijziging z.s.m. door te geven voor de kinderopvangtoeslag. U heeft immers recht op een hogere vergoeding.

Over welke periode hebben we het als we het over ‘de sluiting van de kinderopvang’ hebben?

Het gaat hier om de periode van 16 maart 2020 tot 11 mei 2020.

Mijn kind is gestart na 16 maart en ik heb nog geen kinderopvangtoeslag aangevraagd. Krijg ik wel compensatie?

Normaal gesproken kunt u tot 3 maanden met terugwerkende kracht na startdatum kinderopvangtoeslag aanvragen. Maar aangezien de compensatieregeling een tijdelijke regeling is, zult u dit kenbaar moeten maken. Op dit moment is nog niet duidelijk op welke wijze dit moet. Zodra hier meer bekend over is komen wij hier op terug in deze FAQ.

Ik ontvang geen kinderopvangtoeslag en maak geen gebruik van een gemeentelijke subsidieregeling. Heb ik recht op compensatie?

Op dit moment is nog niet duidelijk of er compensatie mogelijk is voor ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen en de kosten voor kinderopvang volledig zelf betalen. In de intentieverklaring tussen SZW, BK, BMK en BOinK wordt gesproken over alle ouders, dus vooralsnog gaan wij ervan uit dat dit in een later stadium alsnog wordt opgelost. BOinK voorzitter Gjalt Jellesma heeft op 18 april in een interview op Radio 1 meer uitleg gegeven.

Hebben ouders die gebruik maken van de nieuwe tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) nog recht op KOT?

Ouders die gebruik maken van de NOW behouden het recht op kinderopvangtoeslag. Zij krijgen hun loon 100% doorbetaald. Er verandert voor deze ouders in die zin dus niets.